Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 11 lipca 2020

           A  R  C  H  I  W  U  M      I  N  F  O  R  M  A  C  J  I      O       W  Ł  A  D  Z  A  C  H       I  Z  B  Y         

     KADENCJA 2006-2009                  
 

Walne Zgromadzenia

Rada Izby

Zarząd Izby

 Komisja Rewizyjna

 Komisja Rozjemcza

 
 

WALNE ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IZBY


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2009

Dnia 16 czerwca 2009 roku odbyło się w Centrum Konferencyjno-Kongresowym PWS-BiA w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po wysłuchaniu sprawozdań organów wybieralnych przyjęło sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2008 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby.


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2008

Dnia 19 czerwca 2008 roku odbyło się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym IRB przy Fundacji Centrum Prywatyzacji w Serocku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Statutowo-Regulaminowej w głosowaniu jawnym wprowadziło zmiany w statucie, ordynacji i regulaminie WZ KIGEiT oraz zatwierdziło zmiany w regulaminach Rady, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej. Zgromadzenie przyjęło również sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2007 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby. 


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2007

Dnia 20 czerwca 2007 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które w głosowaniu jawnym zatwierdziło regulaminy Rady, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej, udzieliło absolutorium Zarządowi poprzedniej kadencji oraz przyjęło całe sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby. Ponadto ZWZ powołało Komisję Statutowo-Regulaminową, która ma przejrzeć pod kątem spójności i kompletności regulaminy i statut.


 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2006

Dnia 25 listopada 2006 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które wybrało nowe Organy Izby na lata 2006-2009. W głosowaniu tajnym wybrano: Radę, Komisję Rewizyjną i Rozjemczą. Prezes Zarządu został wybrany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, natomiast pozostałych członków Zarządu wybrała Rada Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa. 
Prezydia wybieralnych Organów Izby w kadencji 2006-2009 przedstawiają się następująco:
Prezes Zarządu — Stefan Kamiński.
Wiceprezes Zarządu — Jarosław Tworóg.
Przewodniczący Rady Izby — Bogdan Rogala.
Wiceprzewodniczący Rady Izby — Marek A. Wośko.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Danuta Nowaczyk.
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — Tomasz Ciesielski.
Przewodniczący Komisji Rozjemczej — Zdzisław Kleszcz.
Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej — Robert Uklański. 
 


Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później jednak niż 30 czerwca.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działania Izby oraz ocena ich realizacji;

wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;

wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Izby;

udzielanie absolutorium Radzie i Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej;

zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;

uchwalanie Statutu i jego zmian;

rozpatrywanie odwołań od decyzji innych organów Izby, w przypadkach wskazanych w Statucie;

podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.   

 

 

NASI CZŁONKOWIE