Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 11 lipca 2020

           A  R  C  H  I  W  U  M      I  N  F  O  R  M  A  C  J  I      O       W  Ł  A  D  Z  A  C  H       I  Z  B  Y         

     KADENCJA 2006-2009                  
 

Walne Zgromadzenia

 Rada Izby

Zarząd Izby

 Komisja Rewizyjna

 Komisja Rozjemcza

 
 

RADA IZBY - ARCHIWUM 2006-2009


IX posiedzenie Rady Izby.

IX posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 15 czerwca 2009 r. w Centrum Konferencyjno-Kongresowym PWS-BiA w Warszawie. Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za 2008 r. i przyjęła uchwałę potwierdzającą wykonanie przez Zarząd zadań zapisanych w Uchwale nr 3 Rady. Rada upoważniła Prezydium do złożenia Walnemu Zgromadzeniu KIGEiT sprawozdania wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby za 2008 rok


VIII posiedzenie Rady Izby

VIII posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 29 kwietnia 2009 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Rada przyjęła bilans KIGEiT na 31.12.2008 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Rada przeznaczyła cały wypracowany zysk na cele statutowe KIGEiT. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 15 czerwca 2009 r. w przeddzień ZWZ KIGEiT 2009.


VII posiedzenie Rady Izby

VII posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 10 grudnia 2008 r. w Hotelu Hilton w Warszawie. Rada przyjęła rezygnację Jakuba Sagana i Piotra Siemiona z członkostwa w Radzie, przyjęła plan działania Izby i budżet na 2009 rok oraz zatwierdziła plan działania Zarządu Izby na 2009 r. Zebrani zostali zapoznani z planami Zarządu w zakresie organizacji konferencji i seminariów w pierwszym półroczu 2009 r. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 29 kwietnia 2009 r. 


VI posiedzenie Rady Izby

VI posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 18 czerwca 2008 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym IRB przy Fundacji Centrum Prywatyzacji w Serocku. Rada przyjęła rezygnację Krzysztofa Gałandziuka z członkostwa w Radzie, zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za 2007 r. i przyjęła uchwałę potwierdzającą wykonanie przez Zarząd zadań zapisanych w Uchwale nr 6 Rady.Rada upoważniła Prezydium do złożenia Walnemu Zgromadzeniu KIGEiT sprawozdania wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby za 2007 rok. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 3 grudnia 2008 r. 


V posiedzenie Rady Izby

V posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 29 kwietnia 2008 r. w Hotelu Mrówka w Warszawie-Powsinie. Na wstępie Przewodniczący Rady i Prezes Zarządu Izby dokonali uroczystego wręczenia dyplomu "Zasłużony dla KIGEiT w ostatnim 15-leciu" profesorowi Wiesławowi Czyżowiczowi, który nie mógł jej odebrać podczas styczniowej Gali. Następnie Rada przyjęła bilans KIGEiT na 31.12.2007 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Rada przeznaczyła cały wypracowany zysk na cele statutowe KIGEiT. Ponadto Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Komisji Statutowo-Regulaminowej i przyjęła uchwałę wprowadzającą zmiany w swoim regulaminie sugerowane przez Komisję oraz zatwierdziła podobne zmiany w Regulaminie Zarządu. W sprawach różnych zebrani zapoznali się z podsumowaniem uroczystych obchodów 15-lecia KIGEiT oraz wysłuchali prelekcji Przewodniczącego KOS na temat KRESI. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 18 czerwca 2008 r. w przeddzień ZWZ KIGEiT 2008. 


IV posiedzenie Rady Izby

IV posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 5 grudnia 2007 r. w siedzibie Instytutu Łączności w Warszawie-Miedzeszynie. Rada przyjęła plan działania Izby i budżet na 2008 rok oraz zatwierdziła plan działania Zarządu Izby na 2008 r. Ponadto Rada rozpatrzyła 3 odwołania od decyzji Zarządu o wykreśleniu z listy członków Izby z powodu zaległości w opłacaniu składek członkowskich. W sprawach różnych zebrani zapoznali się ze stanem przygotowań do uroczystych obchodów 15-lecia KIGEiT oraz wysłuchali prelekcji na temat funduszów UE dostępnych w latach 2007-2013. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 29 kwietnia 2008 r. 


III posiedzenie Rady Izby

III posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 19 czerwca 2007 r. w Warszawie. Rada przyjęła bilans KIGEiT na 31.12.2006 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Rada przeznaczyła cały wypracowany zysk na cele statutowe KIGEiT. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 5 grudnia 2007 r. 


II posiedzenie Rady Izby

II posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 18 stycznia 2007 r. w siedzibie firmy Philips Polska Sp. z o.o. w Warszawie. Rada przyjęła swój regulamin pracy, zatwierdziła regulamin pracy Zarządu, przyjęła program działania Izby na 2007 rok, zatwierdziła plan działania Zarządu na 2007 rok i zatwierdziła budżet Izby na 2007 rok. 


I posiedzenie Rady Izby

I posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 25 listopada 2006 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT, bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Rady były wybory Prezydium Rady (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący) oraz Zarządu Izby.


Członkowie Rady Izby

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 25 listopada 2006 r. w kadencji 2006-2009 Rada liczy 25 członków


Rada Izby

Rada jest najwyższą władzą Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Do jej kompetencji należy:

wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

ustalanie rocznych programów działania Izby;

uchwalanie rocznego budżetu Izby oraz dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku, jeśli będą tego wymagały potrzeby Izby;

zatwierdzanie i nadzór nad realizacją planów działania Zarządu;

zatwierdzanie bilansu, rachunku zysków i strat i innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby;

podejmowanie, na wniosek Zarządu, uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Izbę;

podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji w sprawach przystępowania do istniejących lub tworzonych z udziałem Izby spółek, spółdzielni, fundacji i innych organizacji, w tym gospodarczych i społecznych;

podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości;

uchwalanie stanowiska Izby w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej Członków Izby,

podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia Oddziałów Izby;

podejmowanie decyzji o wstąpieniu lub wystąpieniu Izby do organizacji krajowych lub zagranicznych;

rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby z prawem skierowania ich do rozpatrzenia przez Komisję Rozjemczą;

ustalanie zasad wynagradzania Prezesa i Wiceprezesa;

nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Prezesem i Wiceprezesem na podstawie umowy o pracę;

występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby;

podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji Rady.

Ponadto Rada ma prawo na równi z Walnym Zgromadzeniem do ustalania wysokości składki celowej, jej przeznaczenia, zakresu obowiązywania oraz terminu i trybu jej uiszczenia. 

 
NASI CZŁONKOWIE