Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /func.php on line 12
Rada Izby

Rada Izby

RADA IZBY


Członkowie Rady Izby

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 21 listopada 2018 r. w kadencji 2018-21 Rada liczy 25 członków.


Skład RadyI posiedzenie Rady Izby

I posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 21 listopada 2018 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT, bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Rady były wybory Prezydium Rady (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący) oraz Zarządu Izby.


Rada Izby

Rada jest najwyższą władzą Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Do jej kompetencji należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

 2. ustalanie rocznych programów działania Izby;

 3. uchwalanie rocznego budżetu Izby oraz dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku, jeśli będą tego wymagały potrzeby Izby;

 4. zatwierdzanie i nadzór nad realizacją planów działania Zarządu;

 5. zatwierdzanie bilansu, rachunku zysków i strat i innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby;

 6. podejmowanie, na wniosek Zarządu, uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Izbę;

 7. podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji w sprawach przystępowania do istniejących lub tworzonych z udziałem Izby spółek, spółdzielni, fundacji i innych organizacji, w tym gospodarczych i społecznych;

 8. podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości;

 9. uchwalanie stanowiska Izby w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej Członków Izby,

 10. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia Oddziałów Izby;

 11. podejmowanie decyzji o wstąpieniu lub wystąpieniu Izby do organizacji krajowych lub zagranicznych;

 12. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby z prawem skierowania ich do rozpatrzenia przez Komisję Rozjemczą;

 13. ustalanie zasad wynagradzania Prezesa i Wiceprezesa;

 14. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Prezesem i Wiceprezesem na podstawie umowy o pracę;

 15. występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby;

 16. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji Rady.

Ponadto Rada ma prawo na równi z Walnym Zgromadzeniem do ustalania wysokości składki celowej, jej przeznaczenia, zakresu obowiązywania oraz terminu i trybu jej uiszczenia.